lá cải

Người Đưa Tin Phóng viên Người đưa tin bắt cướp trên đường phố Sài Gòn

·

Công an đã đến giải cả hai tên về đồn

nhằm lúc 7:59 ngày 1/3/13, Vu rằng:

Thừa chữ "bắt"
Đang gửi…