lá cải

Kiến Thức Bí thư xã sốc khi thấy xương người trong vườn

·
"Tao cũng có một bộ xương trong người mà có thấy sợ gì đâu?" (Tròn Vo - Tứ quái TKKG).

nhằm lúc 8:36 ngày 18/3/13, Hai Ly rằng:

Sốc vì mụ vợ âm thầm làm 1 mình không báo cho ổng biết để ổng giúp 1 tay cho nhanh
Đang gửi…