lá cải

VnExpress Bộ trưởng phải tiếp dân ít nhất một ngày mỗi tháng

·

Nên chăng điều bộ trưởng ra Bắc Cực? Tại vì ngày ở đó dài sáu tháng, tiếp được nhiều dân hơn, chứ tôi không có ý chi mô na.

nhằm lúc 4:08 ngày 20/3/13, hh rằng:

Thời bao cấp chúng ta phải sắp hàng để mua mọi thứ. Tới thời kỳ đổi mới, chúng ta sắp hàng để xem bộ trưởng, may là được miễn phí, ai xem xong rồi thì về tha hồ mà vênh nhé: Tui đã được gặp bộ trưởng mà không mất một xu nào.
Đang gửi…