lá cải

Đất Việt Không phải người Hà Nội nào cũng xấu

·

mà chỉ là không đủ cá sấu cho người Hà Nội ăn...?

nhằm lúc 7:56 ngày 21/3/13, Hai Ly rằng:

Vẫn có ngưởi tử tế trong đám xấu xa, cũng như trong đám người tử tế vẫn luôn có người xấu
Đang gửi…