lá cải

VTC Rút lui, nước cờ cao của Lý Nhã Kỳ?

·
Mẹ cha cái kiếp làm thi sĩ / Chơi nước cờ cao, gặp vận bĩ (Nguyễn Vỹ).

nhằm lúc 22:50 ngày 21/3/13, bungbia rằng:

Thi là đi thi, sĩ là dĩ diện. Thi sĩ là đi thi coi ai sĩ diện hơn ai.

nhằm lúc 12:23 ngày 22/3/13, Sg rằng:

Like mạnh từ "thi sĩ".
Đang gửi…