lá cải

Kiến Thức Vòng 3 gợi cảm của sao Việt

·

"Ngán nỗi hàng phường khi cúng tế / Vẽ ông ôm đít để lên thờ" (Phường nhơ - Trần Tế Xương).

Đang gửi…