lá cải

Kiến Thức Kẻ thù của Tổng thống Putin đã chết ở Anh

·

Điều này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn vẫn là kẻ thù của Putin.

Đang gửi…