lá cải

Đất Việt Công thức của Benny Ng: Thúy một bên, kiều nữ một bên

·

Thúy xem lại cách lăng xê. Nếu được thì lần sau thuê hai người cho chắc: một nhà báo, với một người có đầu óc tí.

nhằm lúc 1:34 ngày 31/3/13, bungbia rằng:

Ý nói Thúy là Thúy Kiều ???
Đang gửi…