lá cải

Kiến Thức Hãi hùng, voi dẫm chết người huấn luyện

·

Là ai hãi hùng? Voi hay người huấn luyện?

Đang gửi…