lá cải

Đời Sống Pháp Luật Danh hiệu hoa hậu Mỹ sẽ được trao cho một thiếu nữ... trọc đầu?

·

Trọc đầu thì càng dễ tròng vương miện vào chứ sao.

Đang gửi…