lá cải

Kiến Thức "Sa tặc" uy hiếp cầu bắc qua sông Lam

·

Hết tin tặc, đạo tặc, hải tặc, lâm tặc, đinh tặc... giờ lại có sa tặc! Ít bữa có ca sĩ làm loạn chắc thêm Ca Tặc?

Đang gửi…