lá cải

Người Lao Động Bình chọn quốc tửu để làm gì?

·

Cái ông này hỏi vớ vẩn nhỉ. Người ta sẽ còn bầu chọn đến quốc thơ, quốc sách, quốc bút, quốc ruộng, quốc poor, quốc lủi... nữa kia.

Đang gửi…