lá cải

Kiến Thức Đã có 10 người chết rét trong năm nay

·

Xin hiến kế tránh rét: giả làm chó, chạy vào nhà người giàu vẫy đuôi xin tá túc.

Đang gửi…