lá cải

VTC 5 cách “yêu” mà không cần làm “chuyện ấy”

·

"Thẩm du cùng nhau", "Thổi kèn cho nhau", "Xem phim con heo với nhau"... Chúa hỏi thần rằng: Làm sương cho sáo? Thần bẩm tâu rằng: tôi may ngón tóc.

Đang gửi…