lá cải

Kiến Thức Sợ Tết!

·

"Các nhà khoa học sợ Tết. Họ sợ không phải bởi lo Tết làm hại hay ăn thịt mà vì họ không có tiền để  đón Tết." Câu dẫn nhập không ai dám cãi của Bee.

Đang gửi…