lá cải

Lao Động Hãy nhắm mắt nghĩ về di sản

·

... đã nuôi ta khôn lớn từng ngày / Tay bồng bế sớm khuya vất vả / Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay?

Đang gửi…