lá cải

Kiến Thức Rơi từ tầng 23 xuống... vẫn sống

·

Gái Argentina rơi từ tầng 23 xuống, trúng vào xe hơi, sống nhăn. Gái Việt Nam rơi từ tầng 9 xuống, chết tại chỗ. Kết luận: chúng ta nên cho nhập khẩu nhiều xe hơi.

Đang gửi…