lá cải

Thể Thao Văn Hóa Lý Liên Kiệt trở thành công dân Singapore

·

Đồ vô ơn! Ăn kem ở Việt Nam mà lại làm công dân Singapore!

Đang gửi…