lá cải

2sao Khi sao bị “viêm cánh” (P2)

·

thì ta bâu vào ngửi.

Đang gửi…