lá cải

Người Lao Động Hồi xuân

·

Trong tiếng Hoa, những chuyện liên quan đến phòng the đều có chữ “xuân” - trước hết hãy phân biệt tiếng Hoa với tiếng Hán Việt đã, sau hẵng phán như đúng rồi.

Đang gửi…