lá cải

Tuần Việt Nam Kiến trúc hiện đại Việt Nam đang đứng ở đâu?

·

Ở góc Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 thành phố ấy, đen sì, kinh lắm.

Đang gửi…