lá cải

Gia Đình Kiều Trinh: Có người nói tôi là ‘nông dân thất học’

·

Chẳng trách nước ta không khá nổi. Thời đại này rồi mà còn coi rẻ người nông dân.

Đang gửi…