lá cải

Đất Việt 'Lạnh người' vì cơn thịnh nộ của vua Tự Đức

·

Thôi còn trông mong gì nữa. Đường đường một đấng nam nhi chi chí, chân dài vai rộng, rường cột nước nhà, lại đi sợ run một người đã chết cả trăm năm hơn rồi.

Đang gửi…