lá cải

Vietnamnet 5 thất vọng lớn nhất ở iPhone 4S

·

Steve Jobs và Tim Cook: chú chê bốn điểm đầu tiên thì chúng anh xin nhận, nhưng cái điểm thứ 5 [thất vọng iPhone 4S] "không có iPhone 5" thì chúng anh đồ rằng chú viết thêm vào kiếm cắc, phỏng?

Đang gửi…