lá cải

Dailyinfo Hài hước người đẹp xả thân vì cột phân làn

·

Tôi vẫn thích câu của Aziz Nesin: Có những chuyện [...] để cho người ta khóc thì quý vị lại cười.

Đang gửi…