lá cải

Dailyinfo Clip: Kinh hoàng phút cuối cùng cuộc đời Gaddafi

·

...và những chuyện người ta cười thì quý vị lại khóc.

Đang gửi…