lá cải

Đất Việt 'Tận mục' Vua chúa Việt Nam đón Tết Nguyên Đán

·

Không có cặp dấu nháy: ngu như bò. Có cặp dấu nháy: đỡ ngu hơn bò một tí.

Đang gửi…