lá cải

nhằm lúc 13:35 ngày 26/7/12, Kenny rằng:

... Chà ! nhà ai có ông rể Ún Chà ! nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ! ngộ thay cưới con lợn quay ...
Đang gửi…