lá cải

Dân Trí Gà thải TQ tràn ngập: Thảm họa không được kiểm soát

·

Vô lí quá! Gà là gà Trung Quốc, trái cây là trái cây Trung Quốc, quần áo là quần áo Trung Quốc, đồ chơi là đồ chơi Trung Quốc, điện là điện Trung Quốc, mạng xã hội là mạng Trung Quốc, đến người cũng tùm lum người Trung Quốc, thế mà tên nước lại là Việt Nam!

nhằm lúc 14:43 ngày 26/7/12, Ha ha rằng:

Cải nhầm rồi... là tỉnh Việt Nam mà.

nhằm lúc 15:51 ngày 26/7/12, ali33 rằng:

quận Việt Nam thôi , k dc tỉnh đâu

nhằm lúc 0:03 ngày 27/7/12, Cục Cứt sắp mất rằng:

sắp đổi lại thành Quận Giao Chỉ
Đang gửi…