lá cải

Kiến Thức Pha Lê & “chuyện tình ái động trời” của TS The Voice

·

Viết tắt ẩu tả, TSB mày.

nhằm lúc 19:14 ngày 1/11/12, ves rằng:

tiến sĩ, thạc sĩ, tiên sư, tự sướng, ...

nhằm lúc 20:34 ngày 1/11/12, Đỗ Lít rằng:

TSBM & ĐCMM
Đang gửi…