lá cải

Phụ Nữ Today Thanh Thảo viết thư tuyệt tình Ngô Kiến Huy

·

Cuối thư có đoạn "Trước chị tưởng chú là người tuyệt vời, nhưng giờ thì chị với chú tuyệt tình, cầu cho chú tuyệt tự."

Đang gửi…