lá cải

Phụ Nữ Today Báo TQ tính ngày không quân cơ bắp ngang Mỹ

·

Khá khen cho Phụ Nữ Today! Đã có năng khiếu bẩm sinh lại còn chuyên cần tập luyện, quyết không nhường vị trí Ngu Vô Địch cho ai cả.

nhằm lúc 10:38 ngày 11/11/12, Mơ chua rằng:

Trí tuệ chứ, vì chắc chắn đứa thiểu năng cũng đếu hỉu chúng nó muốn nói gì!
Đang gửi…