lá cải

Dân Trí Kế hoạch thử hạt nhân: Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông

·

mà nằm không thì mắc dại...

nhằm lúc 19:10 ngày 11/2/13, An An rằng:

...tè!

nhằm lúc 15:08 ngày 18/2/13, Ca nông rằng:

ha...ha...
Đang gửi…