lá cải

Dân Việt "Kỳ án vườn mít": Tử hình, trắng án rồi lại chung thân

·

Như thế là được Tam Kỳ rồi đấy! Quả đất nước ta là một khối kỳ thống nhất.

Đang gửi…