lá cải

Công An Thành Phố Vị tổng thống nghèo nhất thế giới

·

Không phải ở nước ta. Nước ta không có tổng thống.

nhằm lúc 10:40 ngày 14/2/13, Người Trồng Cải rằng:

Nhưng nước ta có "Vị tổng thống".

nhằm lúc 15:05 ngày 20/2/13, Nhảm rằng:

Mà cho dù có tổng thống đi nữa thì "vị tổng thống ấy" cũng không nghèo.
Đang gửi…