lá cải

Người Đưa Tin Ngắm Hoàng Thùy Linh trưởng thành theo năm tháng

·

và nổi tiếng sau năm phút.

nhằm lúc 22:25 ngày 19/2/13, ltran rằng:

Có thể sau đó cụm từ full là từ đc tìm kiếm nhìu nhất

nhằm lúc 22:50 ngày 19/2/13, NDT rằng:

..ờ mà thực ra là 16'

nhằm lúc 23:10 ngày 19/2/13, Jerry rằng:

sau đó là 16' cải à :))

nhằm lúc 11:26 ngày 20/2/13, Cải con rằng:

Đề nghị làm Lễ Trưởng thành cho HTL (như kiểu trưởng thành đoàn).

nhằm lúc 17:14 ngày 20/2/13, Cải Chua rằng:

Còn thiếu cái "Hình cắt từ clip"!

nhằm lúc 20:25 ngày 21/2/13, Solar rằng:

Thật ra là 16 phút có tiếng anh An ah
Đang gửi…