lá cải

Công Lý Điều ít biết về Đại tá em ruột Dương Chí Dũng

·

Không phải mình ít biết đâu! Mình không có ít biết đâu! Mà là mình có biết gì đâu! Cán bộ cho mình cái gì thì cái tay mình nhận lấy, cái miệng mình ăn lấy, cái bụng mình cảm ơn cán bộ thôi!

Đang gửi…