lá cải

Vietnamnet Chưa đến giờ Khai Ấn đã xuất hiện ấn giả

·

Gọi là "Khấn ai khai ấn bây giờ khấn ai" đấy.

nhằm lúc 10:22 ngày 26/2/13, mơ chua rằng:

Bình hay!
Đang gửi…