lá cải

Đất Việt Đỗ trường cao đẳng vẫn xin đi tòng quân

·

Hu hu, bố em bảo "Trượt đại học thì đừng vác cái mặt về nhà..."

Đang gửi…