lá cải

Người Đưa Tin Ngày đầu sống thử: Một đêm 'làm' đến 3 lần

·

Lót cục gạch ngồi hóng ngày thứ hai mà đợi mãi không thấy, chẳng biết có mệnh hệ gì không?

nhằm lúc 21:59 ngày 26/2/13, ltran rằng:

42 lần là chết

nhằm lúc 23:33 ngày 26/2/13, capthoivu rằng:

tựa đề giông mây cái topic bên lầu xanh, mục nhật ký mây mưa hehehe

nhằm lúc 8:06 ngày 27/2/13, Vu rằng:

Ngày thứ hai, người đưa tin không thể đưa tin được nữa vì đi không nổi, nghe đâu là số lần tăng gấp 3

nhằm lúc 11:24 ngày 27/2/13, Phong rằng:

Hóa ra em đếu bằng phò

nhằm lúc 18:11 ngày 28/3/13, hanh rằng:

tớ làm còn nhiều hơn
Đang gửi…