lá cải

VnExpress Thượng úy công an trả ví tiền, iPhone5 nhặt được

·

Câu này có hai điểm khả nghi. Thứ nhất là iPhone 5 làm gì biết nhặt tiền...

nhằm lúc 8:05 ngày 27/2/13, Vu rằng:

Điểm thứ hai là công an dễ gì trả lại ví...
Đang gửi…