lá cải

Soha Phát sóng thời sự, chiếu luôn cả phim khiêu dâm

·

Như thế là thoái hóa chứ còn gì nữa!

nhằm lúc 10:57 ngày 27/2/13, Tèo rằng:

E hèm...Cải sai! Như thế mới đúng là bộ phận không thoái hóa.
Đang gửi…