lá cải

Người Lao Động Bệnh binh, trẻ em phải nộp phí qua phà

·

Vậy mời các thương bệnh binh, các em nhỏ lại đây chúng ta nghe bài Chôm chôm lý qua phà. Tại sao ư? Để chút nữa bơi qua sông có chết đuối thì không đến nỗi thành con ma khô khan.

Đang gửi…