lá cải

Đất Việt Rút quy định phạt người đội mũ bảo hiểm ’rởm’

·

Rút rất kịp thời! Hết nhiệm kì mời anh qua làm ở bộ Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình.

nhằm lúc 8:12 ngày 15/3/13, Hai Ly rằng:

Rút sớm thế, chưa đến chợ mà, hết tiền rồi à?

nhằm lúc 15:27 ngày 15/3/13, bungbia rằng:

Chuyển lại qua bắt người đội mũ bảo hiểm xịn như cũ thôi...
Đang gửi…