lá cải

Dân Việt Diễn viên Lan Phương: Từ lâu đã muốn thành Đại sứ Du lịch

·

Coi chừng nhầm đấy! Kim cương có trước, đại sứ có sau!

nhằm lúc 23:45 ngày 16/3/13, Khoai rằng:

Bái phục!!!
Đang gửi…