lá cải

Đất Việt Thanh niên Triều Tiên ào ào đăng lính

·

Giết hết bọn Mỹ ngụy! Giết! Giếếếếếết!!!!!

nhằm lúc 21:23 ngày 16/3/13, Tèo rằng:

sâu sắc lắm cải ơi

nhằm lúc 7:11 ngày 17/3/13, mitdac rằng:

Lính là một nghề mà

nhằm lúc 21:08 ngày 17/3/13, Sg rằng:

Ào ào vì nghe nói nếu vào lính mỗi ngày được nửa bát cơm, còn ở nhà nhiều khi khoai không có mà ăn ...
Đang gửi…