lá cải

Đọc Báo Soi quy định "thò ra, thụt vào" của Bộ trưởng Thăng

·
Quy gì kệ ổng, thò hay thụt cũng kệ ổng, soi làm gì trời.

nhằm lúc 17:41 ngày 19/3/13, vu hai chau rằng:

chữ... ỊNH.... thật nguy hiểm. Lỗi này chắc chắn nếu sai thuộc về lỗi đánh máy.

nhằm lúc 18:56 ngày 19/3/13, az rằng:

quy quy cái đầu chúng mày ấy mà soi !
Đang gửi…