lá cải

VnExpress Doanh nghiệp 'chất vấn' Hà Nội chuyện làm ăn

·

"Có làm thì mới có ăn / Không dưng ai dễ mang phần tới cho" à?

nhằm lúc 22:25 ngày 27/3/13, Jos rằng:

Hà Nội là ai mà để bị chất vấn tội vậy ta?
Đang gửi…