lá cải

Dân Việt Dấu hiệu bất thường ở bãi phóng tên lửa Triều Tiên

·
Coi chừng giẫm phải tên lửa đấy nhé.

nhằm lúc 11:45 ngày 1/4/13, capthoivu rằng:

nghe bãi bãi thấy ớn. Hồi còn nhỏ cứ nghe nói tới bãi mìn là sợ dẫm phải cứt
Đang gửi…