lá cải

Dân Trí Giăng điện sưởi ấm cho những gốc đào tiền triệu

·

"Rất hiếm những cây đào nhiều hoa và nụ như này." - "Như này" là như nào?

Đang gửi…